מדיניות פרטיות ותנאי שימוש באתר


אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש. אנא הקפידו לקרוא בתשומת לב ולהתעדכן מעת לעת בשינויים בתנאי שימוש אלו שכן עשויים לחול בהם שינויים.  

1.    השימוש באתר

1.1.    תנאי השימוש והטקסטים המופיעים באתר בלשון יחיד משמעם גם לשון רבים ולהיפך; לשון זכר משמעו לשון נקבה ולהיפך והכל לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או כוונה ו/או אפליה מכל סוג.

1.2.    אתר האינטרנט "דרך ארץ" – www.deretz.co מספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט באמצעות מחשבים ומכשירי טלפון חכמים. במסגרתו, מתאפשר ביצוע רכישות קמעונאיות לרבות של ירקות, פירות ומוצרים נוספים (להלן: "האתר"). 

1.3.    האתר מופעל על ידי חברת סופו בע"מ מרחוב לח"י 66, תל אביב-יפו (להלן: "החברה"). ביצוע פעולה כלשהי באתר, לרבות רכישה באמצעות האתר (להלן: "הלקוח"), מהווה הצהרה והסכמה בלתי מותנית כי בעצם ביצוע הפעולה באתר קראת את תנאי השימוש וכי הנך מסכים להוראותיהם ולכך שתהליך הרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בהם. 

1.4.    הוראות תנאי השימוש יחולו בנוגע לכל שימוש ו/או רכישה שיעשו באתר ו/או באמצעותו והן יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח/ות לבין החברה. אם אינך מסכים לכל תנאי מתנאי השימוש שלהלן – אנא אל תעשה כל שימוש באתר משום שכל רכישה באתר, משמעותה הסכמה מלאה לתנאי השימוש.

1.5.    תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

1.6.    בכל שאלה, הבהרה, הערה, תקלה או בעיה הנוגעים לאתר, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של "דרך ארץ" אשר פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד 18:00 בטלפון 050.9797205, וכן בדוא”ל שכתובתו www.deretz.co מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך. 

1.7.    האתר מיועד לשימוש פרטי בלבד, על ידי כל מי שברשותו כרטיס אשראי בתוקף ועל פי דין וחפץ ברכישת מוצרים בדרך של מסחר אלקטרוני.


1.8.    לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או זכות ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה או שותפיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי שימוש אלו. 


1.9.    עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר. הינך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק להשלים חוזה מחייב כאמור. עם זאת, במידה והנך קטין ו/או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.במקרה שהינך מזמין מוצר ו/או שירות בעבור אנשים אחרים ו/או נוספים מלבדך, יחולו עליהם תנאי שימוש אלו.


1.10.    לשם ביצוע ההזמנה יש להקליד פרטים מלאים ומדויקים ככל האפשר: שם, שם משפחה, כתובת פיזית, כתובת למשלוח דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכל פרט נוסף הנדרש לצורך זיהוי כלקוח. פרטים אלה יישמרו באופן מאובטח ולא ייעשה בהם כל שימוש, למעט שמירתם לשם הזמנות עתידיות.


1.11.    האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש. החברה דורשת כי כל פעילות שלך באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד.


1.12.    זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ואינה ניתנת להעברה לכל צד ג'. כך למשל, הנך האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.


1.13.    הנך מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים במגבלה או הפרעה אשר אינה בשליטת החברה והיא לא תהא אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי רשת האינטרנט. האתר לא יהיה זמין מעת לעת בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה ויתכן שגישה לאתר תופרע או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.


1.14.    הנך האחראי הבלעדי לאחזקת כל אמצעי תקשורת, לרבות טלפון, קו תקשורת, מחשב, מכשיר סלולרי, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש, ככל שנדרש, כדי לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולרבות העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תא אחראית בשום מקרה לכל נזק אשר יגרם לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שלך כתוצאה משימוש באתר ו/או בתקשורת מול נציגי החברה.


1.15.    לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של ו/או באתר ולרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפייני שידור אחרים.


1.16.    אין לבצע או לנסות לבצע פעולות העלולות לשבש את פעולת האתר, לרבות שימוש באתר תוך נטילת זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר; חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים; סריקה, בדיקה, נסיון בדיקה ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו או האפשרות לבדיקת חדירותו; שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל. 


1.17.    השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל ובאזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור חלוקה"). יובהר, כי לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אספקת מוצרים אשר נרכשו באתר ו/או באתרי החברה, אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא באזור החלוקה ואין כל מניעה לרבות מניעה טכנית המונעת או עלולה למנוע אספקת מוצרים כאמור. 


1.18.    החברה שומרת על זכותה לשנות ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי השימוש המעודכן באתר לראשונה וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום כאמור, תהא כפופה לתנאי השימוש המעודכנים. אנו ממליצים לקרוא ולהתעדכן מחדש בתנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו שכן הם עלולים להשתנות מכח חוק, דין או בכל עת אם החברה תבחר בכך.


1.19.    משתמש שיעשה שימוש באתר בניגוד לכללי השימוש או להוראות כל דין יישא באחריות למעשיו, לרבות כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה ו/או שותפיה ו/או לקוחותיה ו/או לכל אדם אחר, ויהא מחויב לפצות את החברה ולשפות אותה ו/או מי מטעמה כאמור לרבות הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, רואה חשבון והוצאות משפט.


1.20.    החברה רשאית להפסיק את השימוש באתר למשתמש בכל עת ומכל סיבה. לרבות אם נעשתה על ידו שימוש בניגוד לכללי השימוש ו/או הוראות הדין, ואולם אין באי הפסקת השימוש בכדי לפטור את המשתמש מאחריות כאמור לעיל ו/או להוות הסכמה לפעולה כאמור.


1.21.    החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.     רכישת מוצרים באמצעות האתר

2.1.    האתר עומד לרשות הלקוח לצורך ביצוע הזמנות של מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת על ידי החברה ואשר אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה באתר, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "המוצרים"). השימוש באתר אפשרי באמצעות דפדפני אינטרנט נפוצים ו/או באמצעות אפליקציית סלולר המתממשקת עם האתר, הכל כפי שיהיה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 


2.2.    החברה אינה מחויבת למגוון כלשהו של מוצרים באתר והיא רשאית לשנות בכל עת את המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה. 


2.3.    אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה ובהחלט ייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו. 


2.4.    החברה משווקת, בין השאר, תוצרת טרייה. במסגרת הרכישה באתר, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 


2.5.    מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים באתר במועד ההזמנה.


2.6.    החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.  מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ) על פי חוק.


2.7.    סיום הרכישה יבוצע בלחיצה על כפתור "לתשלום" או "השלם הזמנה". בסיום תהליך הרכישה תתקבל הודעה ו/או תשלח הודעת דואר אלקטרוני המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לביצוע ההזמנה. 


2.8.    מחיר המינימום לביצוע הזמנה עומד על סך של 110 ש"ח (כולל דמי משלוח) או כל סכום אחר שתקבע החברה על פי שיקול דעתה מעת לעת.


2.9.    בעת מילוי הפרטים הנדרשים יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. 


2.10.    הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הרישום לאתר. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר לצורך סליקה נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


2.11.    החברה תהא רשאית לבטל את העסקה במקרה של טעות עריכה, טעות סופר, תקלה טכנית או תקלה אחרת. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר. הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 


2.12.    מובהר כי שירות האתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה ו/או הצעה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה על ידי החברה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו. 


2.13.    הזמנה באתר אינה מהווה אישור של החברה על ביצוע ההזמנה בפועל. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי יבוצע עם קבלת אישור עסקה מחברת כרטיסי האשראי (במקרה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, תקבל הודעה מהחברה).


2.14.    התשלום באתר נערך באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי ובכפוף לאישור חברת האשראי. יובהר כי החברה רשאית לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת ומבלי שלמשתמש תהא כל טענה או תקום כל זכות כנגדה בשל כך. 


2.15.    היה ומשתמש מעוניין לשלם באמצעי תשלום חלופי, הוא רשאי לפנות לחברה אשר תחליט האם להסכים לאמצעי תשלום חלופי והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדה בשל סירובה להגיע להסכמה כאמור.


2.16.    בנוסף למחירי המוצרים, במקרים מסויימים, יחויב הלקוח בדמי משלוח כפי שיצוינו באתר וישתנו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע על שינוי כאמור מראש.


2.17.    על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.


2.18.    במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב"קישור" למוצר).


2.19.    ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי והחברה תהא רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת. 


2.20.    לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני עד לשעה 13:00 ביום שלפני הגעת המשלוח לבית הלקוח. כל שינוי שייעשה לאחר מכן, ייחשב כמשלוח חדש ונפרד. החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לבטל הזמנה ו/או חלק ממנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה. 


2.21.    חלק מהמוצרים הנמכרים באתר הם מוצרים טבעיים וטריים. לפיכך, יתכנו שינויים ברמת המוצר. כל תלונה הנוגעת לטיב המוצר תידון בנפרד והחברה תפעל על פי שיקול דעתה לזיכוי על מחיר המוצר.


2.22.    בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר. 


2.23.    יודגש כי זכותך להחזרת מוצר ולביטול הרכישה תהא אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, חוק המכר, התשכ"ח - 1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתעודכן באתר החברה או בהודעה ללקוח מעת לעת.

3.    אספקת המוצרים המוזמנים 

3.1.    המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלו בדבר זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם. 


3.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מהמוצרים או לא לספק כלל ואינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון. עם זאת, במקרה שמוצר מסוים לא יסופק, תחוייב כמובן, בהתאם למוצרים שנשלחו בפועל. 


3.3.    בכל מקרה, החברה לא תפצה לקוח בגין חוסר, עיכוב או אי אספקה של משלוח.


3.4.    אספקת המוצרים בגין הזמנה תבוצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי. מכל מקום, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום, מכל סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 


3.5.    החברה מספקת, בין השאר, מוצרים טריים ברמה גבוהה. לעתים, בשל העובדה שאיננו מתפשרים על איכות, לא נוכל לספק מוצר זה או אחר במועד שנקבע. במקרה כאמור, ניצור עמכם קשר להצעת מוצרים חלופיים ו/או אספקת ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי. הכל, ללא חיוב על המוצר/ים שאזלו מהמלאי. חשוב: החברה לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שאזלו מהמלאי במועד נפרד ללא עלות דמי משלוח.


3.6.    החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה. ואולם, לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע המשלוח במועד שנקבע. משכך, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה, בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כאמור. 


3.7.    החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל. 


4.    מועדי ושעות פעילות האתר

4.1.    ככלל, הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה כפופים לתנאים המפורטים באתר ובתנאי השימוש. 


4.2.    באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי החלוקה, כפי שנקבעו מעת לעת על דיד החברה. 


4.3.    הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ויפורסמו באתר.


4.4.    על אף האמור בכל מקום בתנאי שימוש אלה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.

5.    אחריות

5.1.    הלקוח מסכים בזאת מפורשות לכף שהשימוש באתר הוא על אחריותו הבלעדית, על כל המשתמע מכך. החברה, שותפיה, עובדיה ועובדיהם, סוכניה וסוכניהם, שלוחיה/ם, והדירקטורים בה/ם,  אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או הפרעות. בין אם הן תלויים בחברה ובין אם לאו. 


5.2.    הגישה לאתר ניתנת כמו שהוא על בסיס "As Is" ו-"As available". החברה אינה אחראית לכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, בקשר לאתר ולשימוש בו.


5.3.    החברה אינה אחראית לנזק (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או  אובדן ו/או חסרון כיס (להלן: "הנזקים") שייגרמו ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לרכישה המתבצעת באתר ו/או אי היכולת לבצע רכישה ו/או אשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של החברה, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכל נזק ו/או חסרון כיס אחר.  


5.4.    הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקה וכו'. 


5.5.    הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות, לנזק מכל סוג, אשר עלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית, לרבות בחומרה ו/או בתוכנה, הקשורים לאתר. 


5.6.    החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני, פנדמיה וכו'. 


5.7.    עיכובים במועד ההזמנה עקב נסיבות או סיבות אשר אינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה, לרבות כוח עליון, מצב בטחוני, מזג אוויר, מפגעי טבע ומפגעים אחרים (שריפה, חסימת כביש או רחוב וכו') או עיכובים הנובעים משביתות וכן עיכובים בתקופות של עודף ביקוש להזמנות לרבות, אך לא רק, בחגי ומועדי ישראל ולמזמין לא יהיו טענות בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובת התשלום בעבור ההזמנה.

5.8.    במידה והמזמין לא יאותר על ידי השליח או לחלופין במידה והמזמין אישר מראש, יהא רשאי השליח להשאיר את המוצר ו/או המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה אשר הושארה שלא בנוכחות המזמין כאמור, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה. עם זאת החברה שומרת על זכותה שלא לפצות את המזמין בכל דרך שהיא ועשויה להציע משלוח חלופי במועד אחר.


5.9.    בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים אשר מקורם בלקוח, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם הלקוח. עיכוב כזה לא יחשב כהפרת התחייבויות החברה לאספקת המוצר ולא יהיה בו כדי לפטור את המזמין מחובת התשלום בעבור הההזמנה.


5.10.    החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, במקרה של ביטול הזמנה על ידי החברה, לא יחויב הלקוח ובמידה וכבר חוייב, יוחזר התשלום.


5.11.    אופן איסוף, אריזה והנחת המוצרים יערך על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללקוח לא תהיה כל טענה נגד החברה בשל כך.


5.12.    החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזקים שייגרמו ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת הנובעת ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד ג' כלשהו לרבות ספקי תשתית ותקשורת.


5.13.    החברה לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שיגרם, בין אם במישרין או בין אם בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור למוצרים שנרכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה עליהם על פי כל דין. 


5.14.    בשום מקרה, החברה לא תהא חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.


מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים הרלוונטיים אשר הוזמנו ושולמו בפועל על ידי הלקוח. 

6.     פרטיות

6.1.    שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגרי מידע של החברה. בהתאם, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית, למטרות קידום מכירות ושיווק, על-פי דרישות הדין הרלבנטיות, וכל עוד לא הודיע הלקוח לחברה אחרת. במסגרת זו תהא החברה רשאית להעביר ללקוח מידע על החברה או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי החברה או מי מטעמה או מי באמצעותה.


6.2.    בהצטרפות לאתר, הלקוח מסכים כי מידע שתקבל החברה מהלקוח, לרבות פרטיו האישיים של הלקוח ופירוט בדבר רכישותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה בגינו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות מאגרי מידע אשר יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה ולהוראות כל דין.


6.3.    בהצטרפותו לשירות באתר, הלקוח מאשר באופן מפורש כי החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שתקבל מהלקוח ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר במאגר(י) המידע של החברה בגינו מכל מקור ודרך, למטרות שיווק ומכירות על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון ולרבות באמצעות שימוש במספר הטלפון, דואר אלקטרוני, הודעת SMS מערכת חיוג אוטומטית, תקשורת בלוטות'  וכל אמצעי תקשורת אחרת, מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, עידוד נאמנות לחברה, מתן שירותים ללקוחות וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.


6.4.    במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע  של החברה יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות הדין. 


6.5.    החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.


6.6.    פרטים אישיים אשר נמסרו לחברה יועברו לצד ג' מכוח צו שיפוטי ו/או הוראות הדין ובמקרה של נקיטה ו/או התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מכל סוג כנגד החברה. החברה מתחייבת לשמור את הפרטים האישיים ברשותה ולא להעבירם לצד שלישי לא הרשאה.

7.    שימוש ב cookies

7.1.    החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר.


7.2.    החברה אוספת מידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד או הדפדפן של המשתמש כאשר הוא מבקר באתר. מידע לרבות אינטרנט סלולרי, כתובת IP סוג ושפת הדפדפן, זמני גישה וכו'.


7.3.    כאשר משתמש עושה שימוש באתר, החברה עשויה להקצות למכשיר הנייד או למחשב המשתמש עוגייה (cookie) אחת או יותר, על מנת לאפשר גישה ליישום ועל מנת להתאים למשתמש את החוויה המקוונת. באמצעות שימוש בעוגייה עשויה החברה גם לאסוף מידע באופן אוטומטי אודות הפעילות המקוונת של המשתמש באתר כגון דפי אינטרנט בהם מבקר, הקישורים עליהם מקליק והחיפושים שהוא מבצע ו/או ביצע באתר. רוב הדפדפנים מקבלים עוגיות באופן אוטומטי, אולם בדרך כלל יכול המשתמש לשנות את הגדרות הדפדפן שלו על מנת לסרב לעוגיות. אם יבחר לסרב לעוגיות, יתכן כי לא יוכל להיכנס או לעשות שימוש כזה או אחר בחלק מהאתר או כולו.


7.4.    החברה עשויה לעשות שימוש בכלי אנאליטיקה וטכנולוגיות אחרות על מנת לעקוב אחר שימוש המשתמש באתר. כמו כן, החברה עשויה לכלול את האמור לעיל בהודעות טלפוניות או באמצעות הדואר האלקטרוני על מנת לקבוע האם ההודעות נפתחו והאם ננקטה פעולה בעקבותיהם. המידע שתשיג החברה יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה. בין היתר,  לצורך פרסום המותאם אישית וכדי למדוד את האפקטיביות הכוללת של הפרסום לרבות תוכנו ותוצאותיו.


7.5.    משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה - על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה תהא רשאית לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך וזאת לכתובת/כתובות הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, הנך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

8.    הקניין הרוחני והזכויות של החברה באתר

8.1.    הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכל יתר הזכויות באתר ולרבות עיצובו או דרך השימוש בו, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן : "הקניין הרוחני"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רשיון ו/או אישור שימוש כדין. 


8.2.    האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר, תוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש באתר אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק. 


8.3.    כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש, בכתב ומראש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעה בדבר זכויות היוצרים. 


8.4.    המשתמש באתר מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכות בעלות על ידי הורדה ו/או streaming ו/או בכל דרך אחרת מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download ו/או  streaming) של החומר באתר.


8.5.    החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בקניין הרוחני ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בקניין הרוחני ו/או באתר ו/או בכל חלק ממנו. 


8.6.    כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה. השמות "דרך ארץ" ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ואין בעצם הכניסה או השימוש באתר כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בהם. 


8.7.    כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. 


8.8.    האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להעביר לצד ג' ו/או להציג בפומבי כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.


8.9.    אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בטרם קבלת אישור מראש ובכתב מנציג החברה המוסמך לעניין זה.


8.10.    כל המופיע באתר הוא רכושה הקנייני הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מבעל הזכות. שידור, הפצה, העתקה, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת מבלי קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה יכולה להוות הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר או קניין רוחני באופן העלול להשית עליך עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

9.    שיפוי ושחרור


משתמש הקצה מסכים לשפות ולפצות את החברה, שותפים, הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין ורואי חשבון, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין.


10.    ביטול הסכם


החברה רשאית לערוך שינויים ו/או לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה ואף ללא סיבה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובה למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות לטובת החברה ולרבות כאשר מצוין לגביהן במפורש כי ימשיכו  לחול לאחר ביטול ההסכם ו/או אם על פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.


11.    הנתונים המופיעים באתר אינם מהווים יעוץ רפואי ו/או יעוץ מומחה תזונתי

11.1.    הנתונים והמידע המופיעים באתר אינם מהווים יעוץ רפואי או יעוץ תזונתי. כל שימוש בנתונים הינם באחריות הלקוח בלבד ואינו מחייב את החברה. אנו ממליצים בכל מקרה, בין אם יש ספק או בין אם לאו, להתייעץ עם רופא או יועץ תזונה מוסמך לשינוי ו/או התאמת דיאטה, אם זו מבוססת ו/או כוללת  אחד או יותר מהמוצרים באתר.


11.2.    החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח בעקבות צריכה כזו או אחרת של המוצר.

12.    שונות

12.1.    כותרות הסעיפים נועדו אך ורק לצרכי נוחות והתמצאות ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם. 


12.2.    אם נפלה טעות סופר בתיאור מוצר כפי שמופיע באתר, לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה אשר במקרים כאמור תהא רשאית לבטל את העסקה ו/או חלק ממנה. 


12.3.    כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לשימוש באתר תועבר לחברה על ידי הלקוח בכתב לכתובת החברה. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה. 


12.4.    רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותם. הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.


12.5.    ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא יהוו תקדים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר, לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת ולא תשמע כל טענה בעניין זה.


12.6.    הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך לעניין זה בתל-אביב.


12.7.    חוסר תקפותו של אחד ו/או יותר מהתנאים המופיעים בהסכם זה, לא ישפיע על תקפותו. אם תנאי מתנאי ההסכם אינו תקף או שלא ניתן לאוכפו, הוא יוחלף בתנאי תקף אחר אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי.

HAGEORGE%20fin3_Page_1_edited.png